Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Tập trung, chủ động giám sát các trường hợp viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến 25/5/2022, thế giới đã ghi nhận hơn 158 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, 117 trường hợp nghi ngờ tại 19 quốc gia và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025

Ngày 22 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân dân tỉnh đã ba hành nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025. Đây là chính sách mới của tỉnh có một số nội dung hỗ trợ như sau:

Hướng dẫn các trường hợp ra vào Quảng Nam trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 7663/UBND-KGVX ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid.19

Để thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua quét mã QR code, phục vụ kiểm soát vào ra tại các công sở, nơi công cộng và truy vết dịch tể khi có yêu cầu, đề nghị người dân thực hiện khai báo y tế qua các kênh: khaibaoyte.quangnam.gov.vn; qr.tokhaiyte.vn; các ứng dụng VHD, Bluezone, Ncov.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II)

Ngày 01/9/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5804/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II)

Người dân tăng cường cài đặt ứng dụng Bluezone

Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, giảm thiểu nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng cho biết bạn đã từng tiếp xúc với người này hay chưa nếu cả hai đều dùng Bluezone. Vì vậy, càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả bảo vệ càng cao.

Ban Dân tộc tỉnh tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS&MN, tích cực hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, vừa qua,với tinh thần “Chủ động, kịp thời, hiệu quả”, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thành công hàng chục hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động vùng đồng đồng bào DTTS và miền núi, góp phần quan trọng ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh trên địa bàn miền núi nói riêng, toàn tỉnh nói chung.

Ứng dụng “Smart Quang Nam” cung cấp tiện ích số cho người dân Quảng Nam“

Ứng dụng “Smart Quang Nam” cung cấp các tiện ích số như: thông báo của chính quyền các cấp; dịch vụ công; tra cứu, thanh toán dịch vụ thiết yếu điện, nước, viễn thông; điểm tin nông nghiệp; thông tin về các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch; phản ánh hiện trường để ghi nhận các phản ánh của người dân về các bất cập trong cuộc sống thường nhật gửi đến chính quyền xử lý…

Tuyên truyền về thực hiện chính sách pháp luật kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh

Tham gia lao động sản xuất là một trong những chức năng cơ bản của quân đội ta, thể hiện bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong các thời kỳ cách mạng; đồng thời, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, Quân đội ta cần tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lao động sản xuất, gắn kinh tế với quốc phòng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.