Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thành công Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”

Với tinh thần “chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”, trong năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, góp phần triển khai hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đề án đã đề ra; tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên vùng đồng bào DTTS & MN tỉnh.

Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chiều ngày 29/03/2021, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 đã tiến hành phiên họp để chuẩn bị nội dung triển khai Chương trình năm.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.