Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực của công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh trong năm 2021

Công tác kết nghĩa luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức quan tâm, để trong thời gian đến đạt hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng nam ban hành Chỉ thị về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh

Ngày 9/9/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về Tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng đơn vị Viettel Quảng Nam triển khai Mô hình nuôi heo đen sinh sản tại xã kết nghĩa Phước Chánh, huyện Phước Sơn.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức công tác kết nghĩa tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kết nghĩa làm việc với các xã tại huyện Tây Giang

Từ ngày 15/6 đến ngày 18/6/2021, Ban Dân tộc tỉnh – Cơ quan Thường trực công tác nghĩa của Tỉnh do ông Đặng Tấn Giản, Phó Trưởng Ban, cùng lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Tuyên truyền và Địa bàn đã làm việc với các xã ATiêng, ANông, BhaLêê, Dang thuộc huyện Tây Giang để kiểm tra, kết nối, nắm tình hình thực hiện công tác kết nghĩa trong thời gian qua trên địa bàn tại các xã.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam ký Giao ước kết nghĩa giai đoạn 2021- 2025 và triển khai công tác kết nghĩa năm 2021 tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn.

Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam khảo sát, đánh giá kết quả triển khai các mô hình kết nghĩa tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn và tổ chức ký Giao ước kết nghĩa giai đoạn 2021- 2025, triển khai công tác kết nghĩa năm 2021.

Lễ ký kết Chương trình kết nghĩa giữa BIDV chi nhánh Hội An và xã Tà Lu – Đông Giang

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác kết nghĩa giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt khó khăn; Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025.

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Quyết định Về việc mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các xã vùng DTTS và miền núi còn khó khăn,xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Quyết định 1445/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Về việc mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các xã vùng DTTS và miền núi còn khó khăn,xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Quyết định Về việc mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các xã vùng DTTSvà miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Quyết định 1143/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnhVề việc mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các xã vùng DTTSvà miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Lễ kết nghĩa giữa Chi nhánh xăng dầu Quảng Nam kết nghĩa với xã Quế Phước

Sáng 30/5/2018, tại UBND xã Quế Phước diễn ra Lễ kết nghĩa giữa Chi nhánh xăng dầu Quảng Nam với xã Quế Phước