Công bố Quyết định thanh tra tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Đoàn Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam công bố quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 và Chính sách Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trong 02 năm 2019 và năm 2020.

Những điểm khác nhau cơ bản giữa khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị

Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam nhận được một số đơn thư, phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua xem xét, nhận thấy một số trường hợp công dân chưa phân biệt được bản chất của đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất là đối với công dân là người đồng bào dân tộc thiểu số