Số ký hiệu 2130/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định 2130/QĐ- UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực Văn bản CTMTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày có hiệu lực 15/08/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định 2130/QĐ- UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu: 2130/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/08/2022

Văn bản liên quan